Istorijat

  

Početkom pedesetih godina prošlog vijeka u Trebinju, muzički talentovani pojedinci i grupe pokrenuli su ideju o otvaranju muzičke škole u gradu. U tom periodu značajnu ulogu u razvoju kulturno-umjetničke scene imalo je kulturno – umjetničko društvo „Vaso Miskin – Crni“ u okviru koga su djelovale folklorna, dramska sekcija, mješoviti hor i narodni orkestar. Tih godina formiran je i orkestar čiji su članovi bili vojni muzičari koji su često organizovali koncerte u Trebinju i time upotpunjavali muzičku scenu grada. Može se reći da su upravo pomenuto kuluturno – umjetničko društvo i vojni orkestar bili svojevrsne preteče muzičke škole u Trebinju.

Od ideje do realizacije nije prošlo mnogo vremena. Već 1954. godine rješenjem Narodnog odbora, tada, opštine Trebinje zvanično je osnovana Muzička škola, prva u jugoistočnoj Hercegovini. Lokalna administracija, privredne organizacije i bogatiji pojedinci bili su zaduženi za finansiranje ove obrazovne ustanove. Školi su dodjeljene prostorije u zgradi bivšeg „Gajreta“ gdje su bile i prostorije KUD “ Vaso Miskin – Crni“.

Na samom početku Muzička škola imala je samo jednu učionicu dok je drugu dijelila sa kulturno- umjetničkim društvom. I pored skučenog prostora u školi su formirana tri odsjeka za klavir, violinu i violončelo. Osim individualne nastave učenici su pohađali i nastavu solfeđa.

Prvi upravnik škole bila je Nadežda Popović – nastavnica klavira. Nastavu  klavira izvodile su  Zorka Ristić i Ljerka Sigmund koja je predavala i solfeđo. Nstavnik violine bio je Edvard Ot, a Ante Karan, kapelnik vojne muzike u trebinjskom garnizonu JNA, bio je zadužen za nastavu violončela i solfeđa.

1957. godine ,nakon odlaska Nadežde Popović iz Trebinja, škola dobija novog upravnika – Anta Karana i novi prostor u zgradi Mejtefa u Starom gradu .

Značajan datum u istorijatu škole je 07. juni  1957. godine. Toga dana u sali tadašnjeg doma JNA održan je prvi javni koncert učenika muzičke škole u Trebinju.

Školske 1957/58. godine formiran je duvački odsjek (flauta, truba, klarinet). Nastavu su izvodili  Ante Karan (solfeđo i horsko pjevanje), Vedrana Golubović (klavir), Rajko Zlatanić (solfeđo), Katica Herceg (klavir), Ivo Branđolica (klavir).

U honorarnom statusu bili su članovi Vojne muzike trebinjskog Garnizona- Vlaho Kesovija (violina), Boško Dunjić (flauta), Kostadin Đorđević (klarinet) i Jovan Ivan (truba).

1958/59. godine za stalnog nastavnika klavira i solfeđa primljena je Neža Bojić – Miletić iz Dubrovnika.

U tom periodu značajno je materijalno školu pomagalo tada najveće preduzeće u Trebinju „Industrija Alata“ Trebinje. Zahvaljujući toj pomoći kupljene su dvije trube, klarinet, dvije violine i klavir.

Nedostatak kadra i neodgovarajući prostor i tada, ali i decenijama kasnije, bili su osnovni problemi škole.

1959. godine, odlaskom Ante Karana iz Trebinja, na mjesto  direktora škole imenovan je nastavnik muzike Radovan Pejić.

1961. godine prestaje sa radom Vojna muzika i time se gasi duvački odsjek .Iste godine u školu su zaposleni  Miodrag Stanisavljević ( nastavnik muzike) i Spomenka Likić ( klavir).

1963.godine  u okviru škole formirana je Gradska muzika.

Značajnu ulogu muzička škola imala je u formiranju gradskog hora.

1966. godine, nakon smrti Radovana Pejića, na mjesto direktora škole imenovana je Spomenka Likić, a dužnost sekretara obavlja Rosa Ljepava. U periodu njenog rukovođenja školom desili su se veliki pomaci. Škola je preseljena u novi  prostor, otvoreni su novi odsjeci , uspostavljena saradnja sa kolegama iz Dubrovnika.  U istoj godini kada je Spomenka Likić preuzela mjesto direktora škole otvoren je odsjek harmonike koji su rukovodili Miodrag Stanisavljević i Neža Bojić – Miletić. Ubrzo nakon otvaranja odsjeka formiran je i orkestar harmonika kojim rukovodi  Miodrag Stanisavljević.

1968. godine, škola je preseljena u novi prostor u naselje Police. Ova godina značajna je i po tome što je obnovljen odsjek violine i prvi put formiran odsjek gitare. Te godine u muzičku školu stiže i novi kadar- Đorđe Kavalieri iz Dubrovnika (violina), Štef Brčić (gitara), Oleg Balašev Samarski (gitara), Tereza Vujović (klavir).

Novi prostor značajan je višestruko. Povećava se broj učenika,  otvara se  mogućnost za nova radna mjesta i tada u školu počinju da dolaze nekadašnji učenici, školovani pedagozi. 1968. godine Stojanka Gudelj (klavir i solfeđo), 1969. godine Georgina Gaćinović Šotra (klavir i harmonika), a 1972. godine Ružica Sliško (klavir).

Sedamdesetih godina trebinjska muzička škola dominirala je kulturnom scenom grada. Pored internih časova, održavaju se polugodišnji i godišnji koncerti u Domu kulture. Školski hor nastupa na svim značajnim manifestacijama u gradu. Ove široke programske aktivnosti učvrstile su poziciju škole.

1973. godine škola ulazi u sastavni dio sistema osnovnih škola i predškolskih ustanova BiH.

Iste godine, prvi put, organizovan je zajednički koncert muzičkih škola  Trebinja i Dubrovnika. Pored solista i horova obje škole kojim su dirigovali Spomenka Likić i Margita Cetinić, nastupili su i orkestri pod rukovodstvom Miodraga Stanisavljevića i Đorđa Kavalieria.

1974. godine škola je svečanim koncertom obilježila 20 godina postojanja i rada. Objavljena je i publikacija „Škola za osnovno muzičko obrazovanje – Trebinje 1954. – 1974.“.

1976. godine u školi počinju da rade novi nastavnici – Katica Dautbegović (harmonika) i Ana Kramberger (solfeđo).

1979. godine Nadžida Koprivica imenovana je za direktoricu škole . Broj učenika se povećava, a zapošljavaju se i novi nastavnici – Božidar Vučur nekadašnji učenik ove škole (harmonika), Borka Stupar (klavir), Dušanka Petrović – Babić (harmonika).

Od 1987. – 1992. godine dužnost direktora škole obavljala je Stojanka  Gudelj.

Uz horske nastupe i redovne godišnje koncerte koji su bili veoma posjećeni, učenici škole daju osnovnu boju mnogim kulturnim događajima koji su sve češći u Trebinju. Upravo tih godina grad u podnožju Leotara počinje se oblikovati i postajati prepoznatljiv kao grad kulture.

Zapošljavaju se nekadašnji učenici – Adnan Zubčević (flauta), Zulejha Begeta (klavir), Milana Đedović (klavir), Vedrana Fazlinović (klavir).

Ratne godine ostavljaju trag i na ovu obrazovnu ustanovu u Trebinju. Odlazi sedam nastavnika. Ipak, to nije zaustavilo nastavni proces. Tadašnji direktor Božidar Vučur organizovao je nastavu angažujući nastavnike muzike koji su radili u osnovnim školama i kulturnim ustanovama grada – Miodrag Stanisavljević (harmonika), Jagoda Hajrović (solfeđo), Lazo Žulović (flauta), Miši Brborić (gitara), Tomislav Riđešić (harmonika).

1995. godine za direktora je imenovan  Miodrag Stanisavljević. Broj učenika se konstantno povećava i prostor ponovo postaje akutan problem. Honorarni nastavnici odlaze, a zapošljava se novi nastavni kadar – Danica Kurtović,  bivša učenica škole, (gitara), Aleksandar Stojanović (harmonika), Maja Stojanović (klavir).

2002. za direktora škole imenovana je Borka Stupar.  Počinju sa radom  nastavnici – Dušica Jaslar (solfeđo), Aleksandra Rajković (klavir), Vesna Milojević, nekada učenica škole (violina).

27. i 28. maja 2004. godine u Domu kulture održani su jubilarni koncerti povodom pet decenija postojanja i rada škole. Tim povodom štampana je opsežna monografija:  „50 godina trebinjske muzičke škole“ (1954.-2004.).

Značajan datum u istorijatu škole je 21. januar 2008. godine. Toga dana škola je preseljena u novu, adaptiranu zgradu, kasarnu nekadašnje „Jugoslovenske Narodne Armije“, gdje se i danas nalazi.

Dobijanjem novog prostora stvorena je mogućnost otvaranja srednje muzičke škole .

08. maja 2009. godine, odlukom Vlade Republike Srpske, zvanično je odobreno otvaranje srednje muzičke škole u Trebinju. Ovom odlukom škola je registrovana kao javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Od tada nosi naziv JU Muzička škola „Trebinje“. Iste godine dužnost sekretara škole počinje obavljati Renata Muratović.

Iste godine obnovljen je odsjek violončela kojim rukovodi Ana Stojanović iz Beograda.

2009. u školu počinju sa radom nastavnici  – Dušan Stojanović (klavir), Bojana Vrtikapa, nekada učenica škole (klavir), Violeta Grubačić – Popadić (harmonika), Jelena Kovačević (klavir), Jelena Nikolić (klavir), Milisav Sukonjica (teorijska nastava i horsko pjevanje), Gorana Maunaga (teorijska nastava i horsko pjevanje), Maja Amidžić (gitara), Davor Perotić (harmonika), Irena Mijušković (klavir), Danijela Seferović (klavir).

Školske 2011/12. godine obnovljen je odsjek flaute kojim rukovodi Neda Tanasijević.

Iste godine, sa radom u školi počinje Olga Bodrušić, nastavnik violine.

Školska 2012/2013. godina u istorijatu škole biće zapisana posebnim slovima, maturirala  je prva generacija učenika srednje muzičke škole.

2013. godine za direktora škole imenovana je Dušanka Babić.

2014. godina u školi bila je u znaku  značajnog jubileja – 60 godina postojanja i rada škole.Organizovani su brojni koncerti.

Svečani koncert,  kruna jubileja,  održan je  13. decembra 2014. godine u sali trebinjskog Centra za kulturu.

Pored naših učenika nastupili su i gosti iz muzičkih škola iz  Nikšića, Banja Luke i Dubrovnika.

2014. godine škola je zahvaljujući donaciji Elektroprivrede RS i Hidroelektrana na Trebišnjici kupila prvi koncertni klavir.

2014./15. godina upisan je najveći broj učenika u istorijatu ove škole – u osnovnu školu 237 učenika na odsjeke klavira, harmonike, gitare, violine, violončela i flaute i 37 učenika u srednju školu na dva smjera – muzički izvođač – instrumentalac i muzički saradnik – teoretičar.

Počinju sa radom nastavnici  – Sonja Marković (klavir), Dejan Bradonjić (harmonika), Jelena Rajović (gitara), Jana Hadžić (violončelo).

Školske 2015/16. godine otvoren je odsjek viole kojim rukovodi Milica Dimitrić.

Počinje sa radom nastavnik Aleksandar Bubanja (gitara).

Naša škola kroz svu dosadašnju istoriju išla je u korak sa vremenom. U svojoj dugoj i bogatoj istoriji njeguje emocionalni i intelektualni potencijal mlade i talentovane djece, kroz jedan sistematičan rad, nudeći najkvalitetnije programe umjetničke muzike što im pomaže u sazrijevanju i formiranju kritičkog stava prema sebi i drugima.

Danas je  JU Muzička škola „Trebinje“ u vrhu  muzičke pedagogije Republike Srpske, a njeni učenici i profesori potvrđuju to brojnim nagradama i priznanjima postignutim na republičkim i međunarodnim takmičenjima.