СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

Датум објаве: 01.03.2024.

Средња музичка школа је стручна умјетничка школа у којој ученици стичу опште образовање (кроз опште-образовне предмете) и стручно музичко образовање (кроз стручне предмете), који су практичног или теоретског типа.

У средњим музичким школама, поред развијања кључних компетенција неопходних за даље образовање, ученици равијају стваралачке способности, критичко размишљање и способности за тимски рад. Кроз концертне активности развијају интеркултуралност, поштовање и очување културних вриједности.

 

ПРЕДНОСТИ ШКОЛОВАЊА У СРЕДЊИМ МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА:

 • Индивидуални рад и рад са ученицима у малим групама
 • Могућност да ученици поред музичке школе похађају паралелно и другу средњу школу
 • Стицање искуства јавног наступа – самосталног и у ансамблу
 • Развијање комуникације и конструктивне сарадње са другима
 • У музичким школама се изузетно његује тимски рад

Средња музичка школа је школа са четворогодишњим трајањем, те након ње ученик може да конкурише на било који факултет, иако се наша школа највише базира на стручним предметима који оспособљавају ученике за даље студирање на Музичкој академији и сличним факултетима. 

Музичка школа припада струци Култура и умјетност и наши ученици се школују на два одсјека:

 1. Инструментални – на ком се припремају за звање: Музички извођач  
 2. Теоретски – на ком се припремају за звање: Музички сарадник – теоретичар

Главни предмет на инструменталном одсјеку је инструмент, а на теоретском – солфеђо.

Ученици у току школске године имају разноврсне облике активности: смотре, интерне и јавне часове, колоквијуме, концерте, такмичења и сл.

 

ИСПИТИ            

У средњој  музичкој школи полажу се следећи испити:

 1. пријемни;
 2. годишњи;
 3. разредни;
 4. поправни;
 5. матурски;

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ полаже се прије уписа у први разред средње музичке школе.

У први разред средње музичке школе могу се уписати ученици који су, поред редовне основне, завршили основну музичку школу и положили пријемни испит.  Изузетно у први разред средње музичке школе могу се уписати и ученици без завршене основне музичке школе, ако положе пријемни испит под истим условима и захтјевима као и ученици са завршеном основном музичком школом.

ГОДИШЊИ ИСПИТИ се полажу из одређених испита, на крају наставног периода текуће школске године.  Ученик који на годишњем испиту из главног предмета добије негативну оцјену нема право на поправни испит, односно понавља разред.

РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ полажу се у складу са законом.

МАТУРСКИ ИСПИТ у средњој музичкој школи састоји се од три дјела:

Занимање МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ:

 • писмени задатак из српског језика,
 • испит из главног предмета - инструмента, у виду јавног наступа у трајању од најмање тридесет минута,
 • усмени испит из изборног предмета

Занимање МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР: 

 • писмени задатак из српског језика,
 • испит из главног предмета – солфеђа
 • усмени испит из изборног предмета (хармоније, контрпункта, музичких облика, историје музике или етномузикологије)

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

У средњој музичкој школи настава је индивидуална, групна и разредна. Час траје 45 минута.

Индивидуална настава се одржава из предмета: Инструмент, Клавир

Настава у групама по 2 до 3 ученика: из предмета Свирање хорских партитура и Читање с листа и корепетиција за клавиристе

Настава у групама од 3 до 5 ученика: из предмета Камерна музика

Настава у групама до 8 ученика: из стручних и општих предмета

Настава у групама до 50 ученика: из предмета Хор и Оркестар

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

 • Његовање и прихватање културног наслеђа, традиције, универзалних културних и умјетничких вриједности.
 • Развијање теоретског мишљења и музичког укуса.
 • Развијање вокалних, инструменталних извођачких способности.
 • Развијање смисла за колективно музицирање.
 • Упознавање са свим дисциплинама које чине укупност музичке умјетности, извођаштва, историје, теорије, композиције.
 • Упознавање са вриједностима музичког фолклора, његовом разноврсношћу и богатством.
 • Развијање индивидуалне креативности.
 • Подизање општег културног и образовног нивоа средине.